12/2023

Греси и масла несъдържащи MOSH/MOAH

12/2023

Греси и масла несъдържащи MOSH/MOAH

През годината клиенти ни потърсиха за предложение на греси включително в спрей форма не съдържащи MOSH/MOAH за да могат да гарантират пред сертифициращите ги организации, че с използваните в производството им смазочни греси в крайните изделия няма да попадат MOSH/MOAH.

Какво е MOSH/MOAH – това са съкращения описващи сложни смеси от различни химически вещества: MOSH – минерални масла наситени въглеводороди; MOAH – минерални масла ароматни въглеводороди вариращи от от силно алкилирани моноароматни въглеводороди, които обикновено са безопастни и безвредни до полиароматни, някои от които могат да бъдат канцерогенни;

Какви са източниците за замърсяване на храните -    Минералните масла могат да попаднат в храните по различни начини, като например с лепила, печатни мастила, опаковъчни материали, машинни и хидравлични масла, изпарения и др.;

Какви са здравните рискове от MOSH/MOAH - Някои от MOSH се натрупват в различни органи на тялото и могат да причинят увреждане на черния дроб и лимфните възли. Някои от MOAH са канцерогенни;

Как се анализират MOSH/MOAH - Използват се съвременни технологии, като извличане, пречистване, разделяне на MOSH и MOAH и квантитативен анализ с газова хроматография с пламенна йонизация (GC-FID) или двумерна газова хроматография с масов спектрометър (GCxGC-TOFMS).

Понастоящем няма законодателни разпоредби относно MOSH/MOAH в хранителните продукти. С Препоръка  (ЕС) 2017/84 Европейската комисия препоръча на държавите членки да преразгледат и наблюдават нивата на съдържание на въглеводородите от минерални масла (MOH) в хранителните продукти, и когато е възможно да проучат източника им.

Впредвид трудностите с анализирането на MOSH/MOAH (малко оторизирани лаборатории, дълго време за анализ, висока цена на анализите и пр.п.) някои от клиентите ни предпочитат да заменят използваните в момента смазочни греси и масла допустими за инцидентен контакт с храни с такива свободни от MOSH/MOAH.

За тези клиенти ние вече поддържаме на склад гресите на Brugarolas:BESLUX ATOX SM-152, Beslux Fluor H-2, Beslux Bessil EH-3, които са свободни от наситени и ароматни въглеводороди, а по поръчка доставяме хидравлични (BESLUX HIDRO-BAT) и редукторни масла - BESLUX GEARBIO-ATOX свободни от MOASH/MOAH.

Този сайт използва Cookies

Сайтът използва Cookies с цел подобряване на потребителската му насоченост. С този текст бихме искали да Ви уведомим за употребата на Cookies спрямо Европейското законодателсво. Продължавайки да разглеждате този сайт Вие по подразбиране се съгласявате с нашата Политика за използване на cookies.

Затвори